Peggy Boesel - Preschool (3-4 year olds)

Connie Becker - Kindergarten (A Beka curriculum)

Connie Becker - Kindergarten (A Beka curriculum)

Brenda Riggan - 1st Grade (A Beka curriculum)

Brenda Riggan - 1st Grade (A Beka curriculum)

Doris Tonseth - 2nd Grade (A Beka curriculum)

Doris Tonseth - 2nd Grade (A Beka curriculum)

Angelina Walker/Alyssa Meinhold - 3rd - 4th Grades (A Beka curriculum)

Angelina Walker/Alyssa Meinhold - 3rd - 4th Grades (A Beka curriculum)

Krista Wright - 5th - 6th Grades (A Beka curriculum)

Krista Wright - 5th - 6th Grades (A Beka curriculum)

Linda Baker - 7th - 12th Grades (A Beka curriculum)

Linda Baker - 7th - 12th Grades (A Beka curriculum)